Sterkteberekening

Eenvoudige berekening

Niet volgens het laatste Bouwbesluit,. De berekening is bedoeld om duidelijk te maken, welke factoren de berekening beïnvloeden.

Stap 1

Je kan je oriënteren op de sterkteleer met de berekening van een bij A uit een muur stekende balk (zie figuur) Om te vermijden dat de balk bij een belasting kapot gaat controleren we de door de belasting optredende schuifspanningen en buigspanningen (zie hierna) in de zwaarst belaste doorsnede bij A waar het buigend moment het grootst is. Dit moment is gelijk aan de kracht(en) vermenigvuldigd maal de afstand loodrecht op de richting van de kracht.

Voorbeeld figuur bij de berekening. 

M = F * a

  • M = buigend moment ter plaatse van de inklemming
  • F = kracht (in Newton)
  • a = minimale afstand van de werklijn van de kracht naar de inklemming bij A

Een inklemming is een constructie waar horizontale en verticale reacties en een buigend moment zonder draaiing bij de muur opgenomen kunnen worden. Als een ingeklemde balk van 2 m lang op het uiteinde belast wordt door een kracht P = 2,0 kN naar beneden dan is de verticale reactie VAP in A (zie figuur) is vanwege het evenwicht kN -> 2,0 omhoog.

Het eigen gewicht (een lijnlast q in kN/m) bij een gekozen hoogte h = 225 mm en een gekozen breedte b = 70 mm van een balk is

q = 0,225 m * 0,07 m * 5 kN/m3 (soortelijk gewicht)
q = 0,08 kN/m

Uit het evenwicht van q volgt
VAq = ql = 0,08 * 2 = 0,16 kN

De totale verticale reactie bij A is dan
VA = VAP + VAq = 2,16 kN

Er treedt ten gevolge van de verticale reactie VA in doorsnede A een verticale schuifspanning op van
τA = VA/bh
τA = 2,160 N/(225 mm * 70 mm)
τA = 0,14 N/mm2 < 0,8 N/mm2 = 2,0 (afschuifsterkte bij de gangbare houtkwaliteit C18) * 0,7 (factor voor buitenklimaat en belastingsduur) / {1,35 (belastingsfactor) *1,3 (materiaalfactor)}

Omdat de afschuifspanning kleiner is dan de gecorrigeerde afschuifsterkte, voldoet de afschuifspanning van deze constructie.

Stap 2

Het buigende moment in de zwaarst belaste doorsnede A t.g.v. P wordt:
MAP = 2,0 kN * 2 m = 4,0 kNm

Het moment ten gevolge van het eigen gewicht veroorzaakt
MAq = ql (= kracht t.g.v. q) * 1/2 (=zwaartepuntsafstand)
MAq = ql2/ 2 = 0,08 * 22/ 2 = 0,16 kNm
MA = MAP + MAq = 4,16 kNm

Het weerstandsmoment W3) bepaalt de spanningen σ in een doorsnede ten gevolge van een buigend moment M volgens
σ = M/W

Heeft de balk over de gehele lengte een dezelfde rechthoekige doorsnede, dan is deze rechthoekige balk prismatisch en dan is
W = bh2/ 6 = 70 * 2252/ 6 = 590,625 mm3

Aan de onder- en bovenrand van de balk (zie figuur) is er dan een horizontale buigspanning
σA = 4,16 kNm/590.625 mm3 = 7,0 N/mm2
7,2 N/mm2 = 18 (buigsterkte C18) * 0,7 (factor voor buitenklimaat en belastingsduur)/{1,3 (materiaalfactor) * 1,35 (belastingsfactor)}

Omdat de buigspanning kliener is dan de gecorrigeerde buigsterkte, voldoet de buigspanning van deze constructie.

Stap 3

Ook controleren we de doorbuiging van de balk.
Bij een ingeklemde balk is de directe elastische vervorming
uBP;elastisch in B: uBP;elastisch = Pl3/ {3 E1) I2)} =
2000 N * 20003 mm3/ { 3 * 9000 N/mm2 * (1/12) * 70 mm * 2253 mm3 } = 8,9 mm

Bij een ingeklemde balk veroorzaakt q de directe elastische vervorming
uBP;elastisch = ql4/ { 8 EI } =
0,08 N/mm * 20004 mm4/ { 8 * 9000 N/mm2 * (1/12) * 70 mm * 2253 mm3 } = 0,3 mm
uB;elastisch = 8,9 + 0,3 = 9,2 mm

De totale doorbuiging van de balk is gelijk aan de elastische directe doorbuiging uB;elastisch vermeerderd met de tijdsafhankelijke doorbuiging uB;kruip

uB;kruip = elastische vervorming ten gevolge van de permanente belasting + 0,6(kruipfactor) * 0,4(als de veranderlijke belasting hier voor 40% van de tijd aanwezig zou zijn) * de elastische vervorming ten gevolge van de veranderlijke belasting.
uB;kruip = 0,3 + 0,6 * 0,4 * 8,9 = 2,4 mm

uB;totaal = 9,2 + 2,4 = 11,6 mm

uB;on = de onmiddellijk optredende doorbuiging in B t.g.v. de permanente belasting = uBq;elastisch = 0,3 mm

uB;bij = uB;totaal – uB;on

Eis A) uB;bij = 11,6 – 0,3 = 11,3 mm < 12 mm = 0,006 * 2.000 mm = 0,006L = de bijkomende doorbuigingseis voor een uitkragende en dus ingeklemde ligger

Eis B) uB;totaal = 11,6 mm < 16 mm = 0,008 * 2000 = 0,008L

Omdat hier ook uB;totaal = 11,6 mm< 0,006 * 2.000 mm is tegelijkertijd ook aan eis A) voldaan zodat uB;bij hier niet berekend had hoeven worden.

Omdat de optredende vervormingen kleiner zijn dan de maximaal toelaatbare vervorming, voldoen de vervormingen van deze constructie.

Conclusie: De materiaalsterkte wordt goed benut, daardoor is de constructie economisch.

1)
E = elasticiteitsmodulus = spanning/ [ rek = verlenging per lengte ] Bij de houtkwaliteit C18 is E = 9.000 N/mm2

2)
I = traagheidsmoment = {∫∫zdy dz met z = afstand tot het midden van de balk, integratiegrenzen voor z h/ 2 en -h/ 2 en voor y de zijranden } = bh3/ 12, als de doorsnede rechthoekig is, omdat dan ∫dy = b

3)
W = I/ (h/ 2). Bij rechthoekige doorsnede wordt dan
W = bh3/ 12/ (h/ 2) = bh2/ 6.

Contact

Adres: Karel Doormanlaan 79 3572 NJ Utrecht
Mobiel: 06-30359059
Email:  e.f.siemelink@planet.nl
Website: www.deverbouwingsconstructeur.nl

Boeklogo