Welkom bij de VerbouwingsConstructeur

We zijn een adviesbureau voor met name sterkte- of constructieberekeningen.

Wij werken voor particulierenarchitectenaannemers en projectontwikkelaars.

Wij passen de DNR voorwaarden toe, zie link DNR Voorwaarden.

Deze site toont wat we gedaan hebben (Portfolio), hoe we werken (hieronder op de Home page), wie we zijn (Over Ons) en geeft een eenvoudig rekenvoorbeeld van een constructieberekening (Sterkteberekening).

Hieronder ziet u waar de VerbouwingsConstructeur rekening mee houdt, zoals:

Sterkte

Ieder bouwmateriaal heeft zijn eigen sterkte. Naar oplopende sterkte gerangschikt: hout, beton en staal. Voor een veilige constructie moet de sterkte groter zijn dan de optredende spanning door druk, trek, buiging, afschuiving en andere invloeden. Bij grotere doorsneden zal bij dezelfde belasting de optredende spanningen lager zijn. Op een plaatje van de spanningen in een rechthoekige balk is zichtbaar gemaakt dat bij buiging de spanningen aan de randen groter zijn. Daarom is het bij buiging gunstig veel materiaal aan de rand van de doorsnede te plaatsen, zoals dat bij voorbeeld bij een stalen I balk gebeurt. Tevens zijn de optredende spanningen lager bij stijver materiaal. Een stijf materiaal is een materiaal met een hoge elasticiteitsmodulus E (zie figuur Sterkteberekening door het gekleurde woord Sterkteberekening aan te klikken).

Sterkteberekening

Onze sterkteberekening veroorzaakt voor de aannemer geen extra kosten, is economisch en duurzaam en voldoet aan de regelgeving. Onze sterkteberekening is snel gemaakt. Op de foto onder het tabblad opdrachtgevers ziet u hier een voorbeeld van. De raamwerken, waarvan de stijlen en de regels zijn opgebouwd uit slanke HEA180 profielen dragen bij overspanningen van 4,35 m de zware gevel en de windbelasting. Verder ziet u op deze foto dat er schuimbeton is toegepast. Schuimbeton heeft een goede warmte-isolatie en schuimbeton ontlast de grond, waardoor er op acht funderingspalen bezuinigd kon worden.

Stabiliteit

Na de instorting van het Twente stadion is de stabiliteit weer extra in de belangstelling gekomen. Stabiliteit is een combinatie van sterkte en vervorming. Zo veroorzaakt de vervorming door de horizontale belasting een toenemend buigend moment van de verticale belasting, waar de constructie op berekend moet zijn. Veelal verzorgen kruizen van staaldraden onder ±45° in het voor-, zij- en bovenvlak de stabiliteit. Per kruis wordt dan één van de staaldraden op trek belast. Als de hierbij optredende vervorming klein is, is de constructie stabiel.

Vervorming

Voor het prettige gebruik van constructies moeten de vervorming en de daarbij behorende verdraaiing beperkt blijven. De vervorming wordt uitgedrukt als een gedeelte van de overspanning. Grotere gelijkvormige doorsneden hebben bij dezelfde belasting kleinere vervormingen. Net als eerder vermeld bij Sterkte zijn de vervormingen bij een I-vormige balk kleiner dan bij een rechthoekige balk met dezelfde doorsnede. Ook voor de vervormingen geldt dat de optredende vervormingen lager zijn bij stijver materiaal.

Economie

Bij Sterkte en bij Vervorming is al aangegeven dat een I-profiel bij dezelfde doorsnede bij buiging lagere spanningen en vervormingen veroorzaakt dan een rechthoekig profiel. Voor het materiaalverbruik is een I-profiel dan gunstig, maar dit geldt niet voor het verfoppervlak en voor de brandwerendheid. Ook zullen de aansluitende verbindingsmogelijkheden met de andere balken de uiteindelijke optimale economische keuze bepalen. Overige factoren voor economisch bouwen zijn de vereiste arbeid om een constructie te bouwen, de transportkosten, de benodigde hulpconstructies, de montagekosten, waaronder de kraankosten, de kosten van het vereiste overleg met de aannemer hoe hij complexe constructies bouwt, de kosten van de adviseurs voor installatie en constructie, de kosten van de gemeentelijke leges en de kosten van de BTW. De totale jaarlijkse kosten zijn samengesteld uit rente en afschrijving van de stichtingskosten van de bouw, kosten voor het schoonmaken, de kosten voor het onderhoud en de kosten van het gebruik van het gebouw, zoals de energiekosten. Bij een economische constructie zijn deze jaarlijkse kosten zo laag mogelijk.

Duurzaamheid

Een constructie is duurzaam als hij onder alle omstandigheden lang meegaat en als hij bij de bouw weinig energie vereist. Onder lang verstaat men veelal 50 jaar. Onder alle omstandigheden verstaan we ook brand, storm, extreme temperatuur, trillingen en opgelegde vervormingen. De VerbouwingsConstructeur vermijdt koudebruggen1, zodat er bij koud weer geen condens zal optreden. De keuze van de samenstelling van de betonmortel beïnvloedt de duurzaamheid. Zo veroorzaakt het Hoogovencement ten opzichte van Portlandcement een grotere poriëndichtheid en daarmee een betere duurzaamheid.

Gebruiksvriendelijke gebouwgrootte

Uit een functionele analyse volgen de vereiste binnenmaten, waarbij het gebouw gebruiksvriendelijk is. De buitenmaten volgen vervolgens uit de constructieve berekening en de overige bouwnormen, zoals de geluids-isolatie en de warmte-isolatie.

1 Bij een koudebrug is er in dat deel van de constructie de warmtestroomdichtheid veel groter dan in de rest van de constructie. 

Contact
Adres: Karel Doormanlaan 79 3572 NJ Utrecht
Mobiel: 06-30359059
Email:  e.f.siemelink@planet.nl
Website: www.deverbouwingsconstructeur.nlHuis

Boeklogo